"/> English Plus Fun انگلیسی+ تفریح - مطالب اسفند 1395
 
English Plus Fun انگلیسی+ تفریح
English as Easy as Pie.Good Translation Is an Art
9 اسفند 95 :: نویسنده : منصوره علوی
LOVE


عشق

نوع مطلب : PICTURE QUOTE عکسنوشته، 
برچسب ها : عکس عاشقانه، عکسنوشته فارسی و انگلیسی، Love pics،
لینک های مرتبط :
Favorite Music

click to listen & download


?A: What type of music do you like to listen to

B: I like listening to different kinds of music

?A: Like what, for instance

.B: I enjoy Rock and R&B

?A: Why is that

.B: I like the different instruments that they use

.A: That's a good reason to like something

.B: Yeah, I think so too
نوع مطلب : Conversation مکالمه انگلیسی، 
برچسب ها : English conversation، مکالمه انگلیسی، مکالمه با فایل صوتی، دانلود مکالمه انگلیسی با فایل،
لینک های مرتبط :
9 اسفند 95 :: نویسنده : منصوره علوی
NOUNS
(countable, uncountable and plural nouns)

اسم ها
(اسم های قابل شمارش، غیرقابل شمارش و جمع)


Uncountable nouns

.Uncountable or mass nouns are substances, concepts, information, materials, etc 
which are not individual objects and cannot be counted. They have no plural form

اسم های غیرقابل شمارش یا توده ای مواد، مفاهیم، اطلاعات، لوازمی هستند که اشیا انفرادی نیستند و شمرده نمی شوند. این اسم ها شکل جمع ندارند.

:
For example 
Substances :    milk, cream, sugar, bread, flour, water, wine
Concepts : hope, peace, beauty, entertainment, freedom
Feelings and qualities :      anger, joy, honesty, pride
Activities :  homework, sleep, surveillance

 :
Uncountable or mass nouns are

اسم های غیرقابل شمارش :
(used with no indefinite article (a/an) :   Drink water if you are thirsty. (not: a water

با حروف تعریف 
(a/an)
 استفاده نمی شوند : (
Drink water if you are thirsty. (not: a water

take a singular verb. : Water is safe to drink in this area

با افعال مفرد بکار می روند:
Water is safe to drink in this area
 

:To talk about a certain quantity, we use
some/ a piece of/ a drop of/ a glass of/ a slice of, etc 

برای صحبت کردن درباره ی یک مقدار معین از:

some/ a piece of/ a drop of/ a glass of/ a slice of, etc استفاده می کنیم: 

some milk / a drop of milk


نوع مطلب : Grammar دستور زبان، 
برچسب ها : گرامر، گرامر انگلیسی، English grammar، اسم جمع انگلیسی، English nouns، Singular noun،
لینک های مرتبط :
9 اسفند 95 :: نویسنده : منصوره علوی
NOUNS
(countable, uncountable and plural nouns)

اسم ها
(اسم های قابل شمارش، غیرقابل شمارش و جمع)

Countable nouns are individual objects, people, places and things that can be 
counted

 اسم های قابل شمارش اشیا، افراد، مکان ها و چیزهای انفرادی هستند که می توانند شمرده شوند.
For example, books, houses, Americans, cats, dogs, cars, etc

برای مثال، کتاب ها، خانه ها، آمریکایی ها، گربه ها، سگ ها، ماشین ها، وغیره

(A countable noun can be singular (a book) or plural (two books

یک اسم قابل شمارش می تواند مفرد باشد (یک کتاب) یا جمع ( دو کتاب) 

نکته: در زبان انگلیسی وقتی می خواهیم اسمی را با یک شمارنده ( دو ، سه، تعدادی، خیلی و ...) بکار ببریم اسم بعد از آن را بصورت جمع بکار می بریم (مثال: Two books, Many students) ولی در زبان فارسی اسم بعد از هر شمارنده ای که استفاده شود بصورت مفرد بکار می رود 

The singular form of a verb is used with a singular countable noun : the apple is red

با یک اسم مفرد، فعل به شکل مفرد استفاده می شود: 
the apple is red


The plural form of a verb is used with a plural countable noun : the apples are red

با یک اسم جمع فعل به شکل جمع بکار می رود: 
the apples are red

ادامه گرامر روز چهارشنبهنوع مطلب : Grammar دستور زبان، 
برچسب ها : گرامر، گرامر انگلیسی، English grammar، اسم جمع انگلیسی، English nouns، Singular noun،
لینک های مرتبط :
Good morning: Life is like a mirror, it smiles at you if you smile at it

 صبح بخیر دوستان: زندگی مثل آیینه می مونه اگه بهش لبخند بزنی بهت لبخند می زنه

نوع مطلب : English gif یادگیری انگلیسی با gif، 
برچسب ها : گیف انگلیسی، گیف فارسی، گیف آموزشی، Night gif، گیف شب بخیر، Good night gif، Love gif،
لینک های مرتبط :
                                                        At the end of night, be content with whay you have done and be proud of who you are                                                                                                        
در انتهای شب از کارهایی که انجام دادی راضی باش و به وجود خودت افتخار کن


نوع مطلب : English gif یادگیری انگلیسی با gif، 
برچسب ها : گیف انگلیسی، گیف فارسی، Gif، گیف آموزشی، Night gif، گیف شب بخیر، Good night gif،
لینک های مرتبط :
8 اسفند 95 :: نویسنده : منصوره علوی
اصطلاحات مربوط به سن وسال

get on in years

پا به سن گذاشتن، پیر شدن

.My grandmother is getting on in years 
.She's no longer able to look after her home without help

مادربزرگم داره پیر میشه. دیگه نمیتونه بدون کمک از خودش مراقبت کنه.long in the tooth

پیر یا سن بالا برای انجام دادن کاری

?She's a bit long in the tooth for being dancer, isn't she

برای رقاص بودن اون یکمی پیره، اینطور نیس؟
نوع مطلب : اصطلاحات IDIOMS، 
برچسب ها : اصطلاحات انگلیسی، English idioms، Idioms with picture، اصطلاح انگلیسی با عکس،
لینک های مرتبط :
8 اسفند 95 :: نویسنده : منصوره علوی

  
 Vocabulary لغت                        

متضاد    Antonym                        

a) = adjective)  صفت  /  فعل  prep) = preposition) / حرف اضافه   v) = verb)


رسیدن  :(arrive (v
 ترک کردن، حرکت کردن   :(depart (v 
.
The train departs at 10.15 am and arrives at 2 pm

قطار ساعت 10:15 صبح حرکت می کنه و ساعت 2بعدظهر می رسه.
نوع مطلب : Vocabulary لغت، 
برچسب ها : لغت، متضاد انگلیسی، کلمات منضاد انگلیسی، Opposite words English، antonym، English،
لینک های مرتبط :
8 اسفند 95 :: نویسنده : منصوره علوی
.Revenge is sweet

انتقام شیرین است. (عوض چیزی در اومدن)


.A) rising tide lifts all boats)

موج خیزان همه ی قایق ها را بلند می کند (اشاره به چیزی دارد که برای همه مفید است)


.Saying is one thing, doing is another

حرف یک چیز و عمل کردن یک چیز دیگر


.Tall oaks grow from little acorns

درختان بلوط برافراشته از میوه های کوچک بلوط رشد می کند (کارهای بزرگ از چیزهای کوچک شروع می شوند)نوع مطلب : ضرب المثل \proverbs، 
برچسب ها : ضرب المثل انگلیسی، English proverbs، ضرب المثل انگلیسی با ترجمه،
لینک های مرتبط :
8 اسفند 95 :: نویسنده : منصوره علوی
MOTIVATION

انگیزه

نوع مطلب : PICTURE QUOTE عکسنوشته، 
برچسب ها : عکس انگیزشی، انرژی مثبت، Positive energy، Motivation pic، Picturequote، عکس فارسی انگلیسی،
لینک های مرتبط :
8 اسفند 95 :: نویسنده : منصوره علوی
            لغات و اصطلاحات فوق العاده کاربردی و جالب در مورد مدرسه و دانشگاه 


 Preschool.   پیش دبستانی
 Kindergarten    کودکستان

 Primary school.   ابتدایی (5 الی 11 ساله)

 Elementary school  ابتدایی
 

 First grade   پایه اول ابتدایی (کلاس اول)

 Fifth grade  کلاس پنجم

 Middle school  دوره میانی یا راهنمایی

 Sixth grade   کلاس ششم

 High school  دبیرستان

 Apply to colleges / universities   دانشگاه شرکت کردن

 Send in your application / submit your application  درخواست پذیرش کردن

 Get good grades   نمرات خوبی گرفتن

 Get a scholarship / be awarded a scholarship   بورسیه گرفتن
 
Take classes / take courses   انتخاب واحد کردن

 Take notes   یادداشت برداری کردن

 Giving the lecture   سخنرانی کردن

 Give presentations / make presentations  ارائه تدریس

 Do research  تحقیق کردن

 Write an essay / an assignment / a report or a paper   مقاله کوتاه، تحقیق، گزارش یا مقاله نوشتن 

 Hand in your work   ارائه دادن تکالیف

 Grade the assignment   نمره دادن

 Give you feedback   بازخورد نمره را نوشتن

 Take tests/ take exams   امتحان دادن

 Pass the test   قبول شدن در امتحان

 Fail the test   رد شدن در امتحان

 Pass a course   درسی را قبول شدن

 Fail a course   درسی را رد شدن

 Withdraw from / Drop the course   حذف کردن درس یا واحد دانشگاهی

 Choose a major / choose a concentration   انتخاب رشته

 Graduate from college   فارغ التحصیل شدن از دانشگاه

 Get a diploma   دیپلم گرفتن

 Have a degree    تحصیلات دانشگاهی داشتن
 Associate Degree   کاردانی

 Bachelor's degree   لیسانس

 Master's degree   فوق لیسانس

( Doctor of philosophy (PhD   دکترا
نوع مطلب : Vocabulary لغت، 
برچسب ها : لغات انگلیسی، کلمه انگلیسی فارسی، School words، College words، University vocabulary،
لینک های مرتبط :
   Compulsive:   /kəmˈpʌlsɪv/   not able to stop or control doing something

اجباری، اضطرار : کسی نمی تونه انجام یک عادت ترک یا کنترل کنه

A compulsive gambler/liar
قمارباز/ دروغگوی اجباری


   Conservative: / kənˈsɚvətɪv/  

محافظه کار، محتاط، کهنه گرا

She is a liberal democrat who married a conservative republican.

.او یک دمکرات آزادیخواه است که با یک جمهوری خواه محافظه کار ازدواج کردنوع مطلب : Vocabulary لغت، 
برچسب ها : ویژگی شخصیتی Personality trait، لغات انگلیسی، کلمه انگلیسی فارسی، English Personality،
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 12 )    ...   5   6   7   8   9   10   11   ...   
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :


WeblogSkin

 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic